Algemene Voorwaarden Trainingen

Artikel 1 – Aanmelding

 1. De deelnemer verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Fleeky Fresh wordt georganiseerd,
 2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Fleeky Fresh.
 3. De overeenkomst heeft betrekking op de training die online is geboekt alsmede op de inhoud van de beschikbare trainingsinformatie.
 4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 – Bewijs van inschrijving

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via e-mail.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

 1. Het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan in 1 of 2 keer. KNAB bankrekeningnummer: NL04 KNAB 0259 7951 27 t.n.v. My-Lash Roosendaal.
 2. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.
 3. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Fleeky Fresh de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.
 4. Bij blijvende niet- of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

Artikel 4 – Annulering van de aanmelding

 1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Fleeky Fresh, Beryldijk 8, 4706EA, Roosendaal.

 

 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld.
 • Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen 24 uur zal 75% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht.

Met het totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

 1. Fleeky Fresh behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

 

 

 

Artikel 5 – Tussentijds beëindiging van de training

 1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
 2. Tussentijdse beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

 

Artikel 7 – Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

 1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
 2. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van Fleeky Fresh.

 

Artikel 8 – Schade

 1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.
 2. Ook is de deelnemer te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

 

Artikel 9 – Diploma’s en Certificaten

 1. Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de (laatste) trainingsdag.
 2. Aan diploma’s en certificaten van Fleeky Fresh kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Fleeky Fresh bij inschrijving van alle gegevens waarvan Fleeky Fresh aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Fleeky Fresh behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Fleeky Fresh en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Fleeky Fresh verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Fleeky Fresh is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Fleeky Fresh de training verzorgt.
 2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.